Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile de trezorerie ale statului la care au deschise conturile situația fluxurilor de trezorerie pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților de casă, a soldurilor conturilor de disponibilități.

Instituțiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terțiari depun un exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

 

➔ Componența situațiilor financiare
Situațiile financiare trimestriale și anuale cuprind:
  1. bilanțul;
  2. contul de rezultat patrimonial;
  3. situația fluxurilor de trezorerie;
  4. situația modificărilor în structura activelor/ capitalurilor;
  5. anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative;
  6. contul de execuție bugetară.