Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice statuează dreptul oricărui operator economic de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici.

 

În principiu, nu vor încălca regulile de concurenţă:


A) Asocierile constituite între operatori economici care nu sunt concurenţi – deşi este posibilă apariţia unor probleme de concurenţă, astfel cum este detaliat în secţiunea 3 din prezentul ghid;


B) Asocierile constituite între operatori economici care fac parte din aceeaşi entitate economică (întreprinderi afiliate);


C) Asocierile constituite între operatori economici concurenţi, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

(i) niciun operator economic nu poate îndeplini în mod individual cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, în condiţii de desfăşurare normală a activităţii sale;

(ii) niciun subgrup al membrilor asocierii respective nu poate să îndeplinească condiţiile stabilite în documentaţia de atribuire;

(iii) membrii asocierii schimbă doar informaţii necesare pentru scopul întocmirii ofertei de participare şi pentru scopul executării contractului, iar informaţiile schimbate sunt transmise doar acelor persoane din interiorul societăţilor în cauză, implicate în procesul întocmirii ofertei de participare şi al executării contractului;

(iv) membrii asocierii concurează în condiţii normale în alte situaţii.

 

Toate entităţile angajate într-o activitate economică, indiferent de statutul juridic sau modul de finanţare, sunt obligate să respecte regulile de concurenţă, astfel cum sunt acestea reglementate prin legislaţia naţională şi prin cea a Uniunii Europene. Prin „activitate economică”, în sensul regulilor de concurenţă, se înţelege orice activitate care constă în oferirea de bunuri/ servicii pe o piaţă.