Director general

Nume:

Asigură conducerea Agenţiei, reprezintă AFIR în relațiile cu persoanele fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti. Totodată, coordonează şi răspunde de întreaga activitate a Agenţiei şi este ordonator terţiar de credite.

Este licențiat în inginerie economică, management agroturistic și în silvicultură. De asemenea, este membru fondator al Grupului de Acțiune Locală Bărăganul de Sud Est, entitate care funcționează din 2010.

Are competenţe profesionale în planificarea și gestiunea utilizării costurilor, în realizarea procedurilor de achiziții și managementul calității proiectelor. A dobândit experiență îndelungată în organizarea și coordonarea activităților administrative în ecologia și protecția mediului, silvicultură și exploatarea pădurilor, precum și în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene.

Între 2018 și 2021 a deținut funcția de director al Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Călărași, iar din 2022 este Directorul general al AFIR.

Director al Direcției Coordonare Programe (DCP)

Nume:
Coordonează implementarea PNDR 2020 și a PS PAC 2027, monitorizând, totodată, indicatorii de realizare ai celor două Programe de finanțare și elaborează procedurile de lucru aferente măsurilor de dezvoltare rurală.

Director al Direcției Audit Intern (DAI)

Nume:

Asigură conducerea Direcţiei Audit Intern prin planificarea, supervizarea și asigurarea calității activităţii de audit intern și de consiliere a serviciilor și a compartimentului din subordine.

Doamna Andreea Andrei este licențiată în științe economice și are masterat în managementul ecosistemelor și audit de mediu. Este membru al Institutului Global al Auditorilor Interni și membru fondator al Asociației Auditorilor Interni din România. Cu o experiență de 23 de ani în audit intern, are o vastă experiență în managementul funcției de audit intern prin planificarea operațională și strategică a activității de audit intern, tehnici de audit intern și audit intern IT, guvernanță corporativă, dezvoltare personală, asigurarea calității auditului intern și dezvoltarea profesiei de audit intern.

S-a alăturat Agenției în perioada de acreditare a sistemului de implementare a Programului SAPARD în perioada de pre-aderare, participând activ la elaborarea procedurilor de audit intern și a rapoartelor de autoevaluare în procesul de evaluare al criteriilor de acreditare a Agenției de către Comisia Europeană. Ulterior acreditării Agenției, a coordonat și a supervizat misiunile de audit intern și cele de consiliere cu scopul îmbunătățirii eficienței, eficacității și economicității utilizării fondurilor comunitare aferente sistemului de gestionare și control al Fondului European de Dezvoltare Rurală în perioadele de programare 2007-2013,  2014-2020 și 2023-2027, participând, totodată, la auditurile externe ale Comisiei Europene și Curții Europene de Conturi.

Director al Direcției Control și Antifraudă (DCA)

Nume:

Asigură conducerea Direcției Control și Antifraudă, funcție din care coordonează activitatea de control în scopul identificării de nereguli, suspiciuni de fraudă şi alte activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene şi Bugetului Naţional al României. Colaborează și răspunde de rapoartele si controalele solicitate de Parchetul European (EPPO), Oficiul European de Luptă Antifraudă din cadrul Comisiei Europene (OLAF), Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Direcția Națională Anticorupție (DNA), Poliţie, Parchet şi alte instituţii implicate în instrumentarea cazurilor de nereguli şi/ sau fraude, fiind punctul de contact al Agenţiei cu aceste instituții.

Doamna Adela Lucia Stercu a absolvit Academia de Studii Economice București, fiind licențiată în economie. Este absolventă de master în cadrul aceleiași prestigioase instituții iar din 2013 este Înalt Funcționar Public. A urmat numeroase cursuri de formare profesională, interne și internaționale, în domeniul controlului fondurilor europene, prevenirii neregulilor și fraudei. Din aprilie 2005 se află în cadrul AFIR și îndeplinește din anul 2008 funcția de Director al Direcției Control și Antifraudă, parcurgând în prealabil etapele profesionale de consilier și șef serviciu.

Director al Direcției Juridice și Contencios (DJC)

Nume:

Scopul postului de Director al Direcției Juridice și Contencios îl reprezintă coordonarea, avizarea și monitorizarea activității de consultanţă, asistenţă juridică, verificare legalitate acte emise de AFIR, precum şi reprezentarea intereselor AFIR în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea gestionării asistenţei financiare nerambursabile europene acordate României din FEADR, prin programele implementate de AFIR, activităţi care contribuie în mod direct şi la asigurarea funcționării și capacității administrative a personalului care deține competențe în gestionarea fondurilor europene nerambursabile. 

Doamna Alina Florea este licențiată în Științe juridice – specializarea Drept și Relații Internaționale, având Master în Dreptul Afacerilor. A acumulat experiență de specialitate în domeniul de competență în cadrul Ministerului Agriculturii începând cu anul 1999, iar în domeniul gestionării programelor finanțate din fonduri europene, din anul 2003 (Program SAPARD, PNDR 2013, PNDR 2020 și PS PAC 2027).

Deține funcția de Director al Direcției Juridice și Contencios din cadrul AFIR din anul 2006.

Director al Direcției Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare (DGPPR)

Nume:
Elaborează strategia privind managementul resurselor umane, coordonează gestionarea resurselor umane ale Agenției și asigură selecţia personalului în vederea angajării.
De asemenea, coordonează pregătirea şi perfecţionarea personalului și urmăreşte respectarea disciplinei în muncă pentru buna desfăşurare a activităţilor în cadrul Agenției.

Director al Direcției Relații Publice (DRP)

Nume:

Asigură elaborarea procedurilor de promovare şi comunicare ale AFIR, coordonarea promovării şi mediatizării FEADR, precum și identificarea și implementarea campaniilor de informare și publicitate. În același timp, este responsabil pentru conceperea și elaborarea identității vizuale instituționale și a proiectelor, coordonarea organizării de evenimente de presă şi a evenimentelor publice de mare anvergură,  precum și funcționarea și promovarea canalelor de comunicare proprii ale Agenției: pagina  web, pagina de Facebook, canalul de YouTube, Instagram, aplicația AFIR info, aplicația CPAC, e‐mail.  

Licențiat în jurnalism și relații publice, după o perioadă de peste doi de activitate jurnalistică a făcut pasul către relații publice în administrația publică, începând cu Agenția Domeniilor Statului în anul 2002, continuând în anul 2003 cu activitatea de ofițer de presă în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și din 2004 ca responsabil de comunicare în cadrul Agenției, ocupând funcția de Director Relații Publice.

Director IT (DIT)

Nume:
Organizează și coordonează activitatea experților IT la nivel central și teritorial din cadrul AFIR. Este reprezentantul managementului pentru furnizarea serviciilor IT în conformitate cu Sistemul de Management al Serviciilor.
Este responsabil de procesul de raportare către managementul superior cu privire la performanța serviciilor IT furnizate precum și de modalitățile de îmbunătățire ale acestora. Are responsabilitati privind asigurarea managementului şi securitatea informaţiei cât şi elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control intern-managerial, la nivelul AFIR. Răspunde de clasificarea resurselor informaționale în conformitate cu cerințele specifice la nivelul agenției în acest sens, în calitate de șef al Grupului de Lucru.
Identifică și evaluează riscurile de securitate a informației specifice, ale proceselor și resurselor pentru care este responsabil în conformitate cu cerințele aplicabile la nivelul AFIR. Îndeplinește  atribuții specifice privind participarea la oricare dintre etapele aferente dezvoltării, coordonării sau implementării proiectelor sau sistemelor informatice.

Director general adjunct infrastructură, LEADER și investiții non-agricole

Nume:

Asigură coordonarea, implementarea tehnică, financiară și monitorizarea programelor naționale prin care se implementează Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și fondurile europene pentru finanțarea liceelor agricole și a surselor de energie regenerabilă pentru sectorul agricol. De asemenea, îndeplinește atribuții legate de lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate prin bugetul AFIR și prin Programele implementate de Agenție și coordonează activitatea specifică postului desfășurată la nivelul Centrelor regionale și Oficiilor județene din structura Agenției.

Florin Dan SCARLAT este licențiat în științe economice și absolvent de cursuri în domeniul dezvoltării durabile, al Sistemului  European de Conturi și al managementului auditului intern, iar din 2014 își derulează activitatea în cadrul AFIR.

Și-a început activitatea în AFIR pe post de consilier la nivelul structurilor teritoriale AFIR, după care în anul 2020 a coordonat activitatea OJFIR Mehedinți din poziția de Director, urmând ca din 2020 până în 2022 să dețină funcția de Director general adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-Agricole în cadrul AFIR.

Între 2022 – 2023 a fost numit consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului României, revenind ulterior la AFIR pe funcția de Director general adjunct.

Director al Direcției Infrastructură de bază și de acces (DIBA)

Nume:

Coordonează activitatea Direcției Infrastructură de Bază și Acces, organizată pe două paliere: evaluarea cererilor de finanțare aferente investițiilor publice si implementarea proiectelor aferente (infrastructură locală, infrastructură pentru irigații, echipamente aferente serviciilor publice), din cadrul PNDR 2020 și PS PAC 2027.

De asemenea, asigură coordonarea îndrumării structurilor teritoriale în procesul de evaluare și implementare a proiectelor de investiții publice și buna informare, inclusiv periodică, asupra activității desfășurate.

Director al Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non Agricole (DATLIN)

Nume:

Asigură coordonarea, implementarea tehnică, financiară și monitorizarea programelor naționale prin care se implementează Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și fondurile europene pentru finanțarea liceelor agricole și a surselor de energie regenerabilă pentru sectorul agricol. De asemenea, îndeplinește atribuții legate de lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate prin bugetul AFIR și prin Programele implementate de Agenție și coordonează activitatea specifică postului desfășurată la nivelul Centrelor regionale și Oficiilor județene din structura Agenției.

Florin Dan SCARLAT este licențiat în științe economice și absolvent de cursuri în domeniul dezvoltării durabile, al Sistemului  European de Conturi și al managementului auditului intern, iar din 2014 își derulează activitatea în cadrul AFIR.

Și-a început activitatea în AFIR pe post de consilier la nivelul structurilor teritoriale AFIR, după care în anul 2020 a coordonat activitatea OJFIR Mehedinți din poziția de Director, urmând ca din 2020 până în 2022 să dețină funcția de Director general adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-Agricole în cadrul AFIR.

Între 2022 – 2023 a fost numit consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului României, revenind ulterior la AFIR pe funcția de Director general adjunct.

Director general adjunct plăți și administrativ

Nume:

Asigură coordonarea desfăşurării activităţii direcţiilor și serviciilor din subordine, avizează corespondența direcţiilor din subordine cu instituţii şi organisme implicate în implementarea tehnică şi financiară a măsurilor din cadrul Programelor de finanțare implementate de AFIR.

Domnul Bărbulescu Daniel Ionuț este licențiat în Drept și masterat în mai multe domenii printre care amintim: Managementul administrației publice locale sau Studii europene și drept comunitar.

După o carieră deosebită ca avocat în Baroul Olt și ca deputat în Parlamentul României, din mai 2017, ocupă postul de de Director al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud-Vest Craiova.

Din ianuarie 2022 deține funcția de Director general adjunct plăți și administrativ în cadrul AFIR.

Director al Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene (DECPFE)

Nume:

Asigură coordonarea și monitorizarea activității direcției contabilizare, îndeplinește atribuții legate de funcționarea și dezvoltarea modului de efectuare și contabilizare plăți din cadrul sistemului informatic integrat, asigurând totodată organizarea și conducerea evidenței contabile, sintetice și analitice privind angajamentele și plățile din alocările bugetare.

D-na Teodora Gheniu este licențiată atât în științe economice – domeniul agroalimentar cât și în administrație europeană. In anul 2012 a detinut functia de consilier în cadrul Agentiei  de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, principalele activitati fiind intocmirea actelor si rapoartelor pentru Auditul Intern si Extern al Comisiei Europene, incheierea de conventii si acte aditionale cu bancile private. Începând cu anul 2013 este angajată în cadrul AFIR, având funcțiile de consilier elaborare proceduri de lucru aferente măsurilor de dezvoltare rurală,  monitorizare indicatori financiari de realizare a Programului, iar din anul 2017 este director al Direcției Contabilizare și Efectuare Plăți Fonduri Europene.

În perioada Februarie 2019 – Iulie 2019 a avut un rol important în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale deținând functța de Secretar de Stat, coordonând cu succes  Direcția Generală Dezvoltare Rurală - AM PNDR, Direcția pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agențiilor de Plăți și a Organismului Coordonator.

Director al Direcției Economică (DE)

Nume:
Întocmește și verifică bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei și urmărește execuția acestuia. Coordonează și urmărește parcurgerea fazelor execuţiei bugetare pentru cheltuielile directe.
Totodată verifică Dosarul Cererii de Plată pentru cheltuielile ce fac obiectul acțiunilor de asistență tehnică din cadrul PNDR și PS PAC 2027.

Director general adjunct active fizice și plăți directe

Nume:

Asigură coordonarea desfăşurării activităţii direcţiilor din subordine, îndeplineşte atribuţii legate de lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate din bugetul statului și FEADR şi prin Programele de finanțare implementate de AFIR.

Licențiat în management financiar bancar, absolvent de cursuri de management de proiect și de expert în accesarea fondurilor europene structurale și de coeziune. Familiarizat inițial cu mediul bancar, a deținut funcția de director al A.N.I.F. , Filiala Teritorială de Îmbunatățiri Funciare Satu Mare. Aici a activat ca manager de proiect în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania – Ungaria Interreg V-A 2014-2020.

Din mai 2022 este Director general adjunct active fizice și plăți directe în cadrul AFIR.

Director al Direcției Active Fizice (DAF)

Nume:
Coordonează și avizează elaborarea procedurilor de lucru specifice pentru evaluare/ contractare, precum și a procedurilor de achiziții și a procedurilor de autorizare plăţi, atât pentru PNDR 2020 cât și pentru PS PAC 2027.

Director al Direcției Plăți Directe și Instrumente Financiare (DPDIF)

Nume:
Coordonează elaborarea procedurii de supracontrol aferentă plăţilor delegate, precum și a procedurilor de lucru specifice pentru evaluare/ contractare, achiziţie/ plată aferente AXEI II din PNDR cât și domeniilor de intervenție din cadrul PS PAC 2027. De asemenea, are atribuții legate de implementarea și plata instrumentelor financiare ale Agenției.
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează