În derularea submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta 4.1.1 „Achiziții simple de utilaje”, finanțată prin PNDR 2014 – 2022 – sesiunea 2024, cu referire la documentul 11.1 – Documentul emis de Cooperativă/ Grupul de producători/ organizația de producători/ societatea cooperativă, din care să reiasă că solicitantul are calitatea de membru al acesteia, respectiv Anexa 11 – Model adeverință emisă de forma asociativă pentru dovedirea calității de membru al beneficiarului, precizăm că: 

Documentul emis de Cooperativă/ Grupul de producători/ organizația de producători/ societatea cooperativă, din care să reiasă că solicitantul are calitatea de membru al acesteia, este solicitat pentru demonstrarea acestei calități, care poate conduce, conform fișei submăsurii 4.1, la obținerea unor avantaje suplimentare.

Spre exemplu, pentru a beneficia de punctaj în cadrul principiului de selecție referitor la asocierea fermierilor, conform documentației de implementare aferente submăsurii 4.1, pachetul 4.1.1, verificarea vizează următoarele:

    • membrul cooperativei este membru acționar (Legea cooperației agricole nr. 566 / 2004);
    • membrul grupului sau organizației de producători face parte dintr-o entitate recunoscută de către MADR, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru a face dovada apartenenței la o forma asociativă (cooperativă, societate cooperativă, grup sau organizație de producători), solicitantul trebuie să prezinte la depunerea Cererii de Finanțare (CF):

    • Adeverință de la forma asociativă privind calitatea de membru și, după caz, statutul cooperativei agricole/ societății cooperative agricole, urmând ca la contractare membrii acționari să figureze în Certificatul constatator (ONRC), în cazul cooperativei înființate conform Legii cooperației agricole nr. 566/ 2004.

Anexa nr. 11 aferentă Ghidului Solicitantului (GS) pentru P 4.1. 1 Achiziții simple de utilaje agricole, la nivelul fermei reprezintă doar un model care cuprinde elementele de demonstrare a calității de membru al cooperativei, conform Legii cooperației agricole nr. 566/ 2004, care se verifică în mai multe etape procedurale, ce succed CF.

Având în vedere cele comunicate anterior, documentul (11.1) aferent Ghidului Solicitantului și Manualului de procedură aplicabile submăsurii 4.1, P. 4.1.1 care va fi emis de Cooperativă/ Grupul de producători/ organizația de producători, este documentul solicitat alături de statutul formei asociative, în conformitate cu legislația aplicabilă, Anexa nr. 11 reprezentând doar un model fără caracter obligatoriu