Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, anunță lansarea sesiunii de primire a solicitărilor de finanțare pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare:

  • Dată şi oră deschidere procedură de ofertare concurențială: 20.11.2023 ora 8.00
  • Dată şi oră închidere procedură de ofertare concurențială: 15.12.2023, ora 23.59. 
  • Alocarea stabilită pentru 2023 este de 150 de milioane de euro, aceasta fiind în funcție de capacitățile instalate la nivelul întreprinderii:
  • 100 de milioane de euro pentru capacități instalate mai mici de 1 Megawatt (MW), din care 10 milioane de euro pentru energie eoliană și 90 de milioane de euro pentru energie solară;
  • 50 de milioane de euro, din care pentru energie eoliană 10 milioane de euro, iar pentru energie solară de 40 milioane de euro, pentru capacități instalate mai mari de 1MW alocarea totală.
  • Valoarea ajutorului de stat este 100% nerambursabilă, iar potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în limita sumei de 20.000.000 euro/ beneficiar.

Solicitările de finanțare prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare se pot depune pe www.afir.ro.  

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare se finanțează din Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Precizăm că, pentru energie eoliană, finanțarea este de maximum 1.400.000 de euro/ MW pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de maximum 700.000 euro/ MW capacități instalate mai mari de 1 MW.

Pentru energia solară, valoarea sprijinului este de până la 1.000.000 euro/ MW  pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de până la 500.000 euro/ MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

  • Beneficiarii eligibili: întreprinderile din sectorul agricol, întreprinderile din sectorul industriei alimentare, societățile agricole, precum și organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.

!!! IMPORTANT:
Venind în sprijinul beneficiarilor, prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 493/2023 a fost aprobată modificarea Schemei de energie cu privire la faptul că, dovada înscrierii în statutul societăţii, între altele, a activității privind producerea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat", clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică, se va prezenta la momentul contractării. În vederea întocmirii documentației necesare accesării acestei finanțări, potențialii beneficiari au la dispoziție Ghidul solicitantului și anexele aferente Schemei de ajutor de stat pentru energie regenerabilă pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro, în secțiunea Finanțare.

  • Versiunea finală a Ghidului solicitantului, versiunea 3, aplicabilă sesiunii deschise în intervalul 20 noiembrie – 15 decembrie 2023, include o serie de clarificări și completări privind domeniul de aplicare, categoria de beneficiari, eligibilitatea proiectului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ghidului Solicitantului aferent Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol și industriei alimentare, Versiunea 3, aduce următoarele clarificări în sprijinul potențialilor beneficiari.

Referință

Versiunea anterioară

Versiunea actuală

Pag. 4,

Cap 1, paragraf 2

Prezentul ghid (...) din surse regenerabile eoline și solare pentru autoconsum, realizate de întreprinderile din cadrul (…).

Prezentul ghid (...) din surse regenerabile eoline și solare pentru autoconsum, exclusiv pentru activitatea desfășurată conform codurilor CAEN eligibile pentru schemă, realizate de întreprinderile din cadrul (...).

Pag. 6

a) Întreprinderile din sectorul agricol (...), legal constituite;

b) Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;

a) Întreprinderile din sectorul agricol (...), societăți agricole, legal constituite;

b) Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite;

Pag. 6

La momentul depunerii proiectelor, solicitanții sprijinului (…) de energie electrică, după caz.

La momentul contractării solicitanții sprijinului (…) de energie electrică, după caz.

Pag. 7

• Nu sunt eligibile proiectele de investiții care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară și eoliană și nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată.

• Nu sunt eligibile proiectele de investiții care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară și eoliană, proiectele care sunt propuse pentru a extinde capacități existente de producere a energiei electrice din sursele regenerabile și nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% (...).

Pag. 7

• Autoconsumul se referă la energia produsă, livrată și utilizată local de către beneficiar și care reprezintă minimum 70 % din producția pe un an al centralei regenerabile finanțate.

• Autoconsumul se referă la energia produsă, livrată și utilizată de către beneficiar exclusiv pentru activitatea desfășurată conform codurilor CAEN eligibile pentru schemă (COD CAEN 01, COD CAEN 10, COD CAEN 11) și care reprezintă minimum 70% din producția pe un an al centralei regenerabile finanțate.

Pag. 8

I – C < 30% P, unde:

I = Cantitatea anuală de energie electrică injectată în rețea, având la bază ca document justificativ facturile emise de furnizor

C = Cantitatea anuală de energie electrică consumată din rețea, având la bază ca document justificativ facturile emise de furnizor

P = Cantitatea anuală de energie electrică produsă de centrala electrică instalată, având la bază ca document justificativ producția înregistrată de contorul centralei.

I – C <= 30% P, unde:

P = cantitatea anuală de energie electrică produsă de centrala, având la baza ca document justificativ producția înregistrată de contorul/sistemul SCADA al centralei;

I = cantitatea anuala de energie electrică injectata in rețea, având la baza ca document justificativ facturile emise de furnizor în cazul prosumatorilor sau procesele verbale de citire contor emise de către operatorul de distribuție in cazul instalațiilor cu Pi mai mare de 400 kW;

C = Cantitatea anuală de energie electrică consumată din rețea, având la bază ca document justificativ facturile emise de furnizor.

Pag. 8

La nivel de proiect, acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile eoliană, solară. În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii panourilor fotovoltaice (puterea în curent continuu).

În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor  (puterea în curent alternativ). In situația în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului și a ajutorului de stat solicitat și eliminarea mențiunii În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii panourilor fotovoltaice (puterea în curent continuu).

Pag. 12

Solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosință al terenului/clădirii pe care se realizează investiția (ex: act de proprietate/ contract de concesiune/ superficie, etc.) valabil cel puţin 5 ani (...) Codului civil.

Solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosință al terenului/clădirii pe care se realizează investiția (ex: act de proprietate/ contract de concesiune/ superficie/ comodat/ închiriere, etc.) valabil cel puţin 5 ani (...) Codului civil.

Pag. 14

Dovada consumurilor actuale, probată prin facturi și curbe de consum emise de furnizorul de energie pe parcursul ultimului an calendaristic, iar în cazul în care nu există facturi la momentul depunerii cererii de finanțare, consumul va fi estimat de către proiectant;

Dovada consumurilor actuale, exclusiv pentru activitatea desfășurată conform codurilor CAEN eligibile pentru schemă, probată prin facturi din ultimul an calendaristic, iar în cazul în care nu există facturi la momentul depunerii cererii de finanțare, consumul va fi estimat de către proiectant;

Pag. 16, litera l)

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din sursele regenerabile( eoliene/solare) și nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată.

Nu sunt (...) sursele regenerabile (eoliene/ solare), proiectele care sunt propuse pentru a extinde capacități existente de producere a energie electrică din sursele regenerabile și nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% (...).

Pag. 25

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de valoarea totală a proiectului de investiții  - prioritate primesc proiectele cu valoarea cea mai MARE.

Pag. 27

 

i) Audit electroenergetic pe echipamentele eligibile pentru autoconsum (pentru viitorii beneficiari, care au și obiecte de activitate, la locurile de producție sau de consum, autorizate conform codurilor CAEN, care nu sunt eligibile în cadrul Schemei de ajutor, conform cererilor de finanțare).

Pag. 29

Beneficiarul va prezenta dosarul achiziției ce va cuprinde: (...)

- Contractul cu oferta tehnica și financiara pentru toți ofertanții;

Beneficiarul va prezenta dosarul achiziției ce va cuprinde: (...)

Oferta tehnică și financiară pentru toți ofertanții și contractul pentru ofertantul ales;

Pag. 30

2. să mențină în funcțiune sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eoline /solare) pentru autoconsum realizate prin program;

2. să mențină în funcțiune sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eoline /solare) pentru autoconsum realizate prin program exclusiv pentru activitatea desfășurată conform codurilor CAEN eligibile pentru schemă (CAEN 01, CAEN 10, CAEN 11);

Pag. 34

A. Eligibilitatea solicitantului

a) Solicitantul face parte din (...)

·         Sunt constituiți și înregistrați la ONRC din România, sau, în cazul OUAI/FOUAI, dacă sunt constituiți în conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prezintă:

A. Eligibilitatea solicitantului

a) Solicitantul (...)

·         Sunt constituiți în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, respectiv prezintă:

Pag. 34

A. Eligibilitatea solicitantului

1. este legal constituit și înregistrat la ONRC din România sau este constituit în conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A. Eligibilitatea solicitantului

1. Sunt constituiți în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu;

Pag. 37

Se va verifică:

• Existenta a trei oferte (...).

• Procesul verbal de adjudecare al ofertei câștigătoare

Se va verifică:

• Existenta a trei oferte (...).

• Decizia de alegere a ofertei câștigătoare

Pag. 38

Criteriul 3.  Proiectele care vizează și capacitate de stocare

Proiectele care prevăd în cadrul investiției și capacitate de stocare care poate stoca minimul 50 % din producția de energie produsă prin capacitatea de producție de energie instalată prin proiect.

Criteriul 3.  Proiectele care vizează și capacitate de stocare

1. Proiectele care prevăd în cadrul investiției și capacitate de stocare care poate stoca minim energia produsă de capacitatea de producere de energie (la puterea ei nominală) instalată prin proiect timp de 12 minute.

Exemplu: pentru a putea primi punctele aferente trebuie ca o capacitate de producere de 1 MW să stocheze 0,2 MWh (reprezentând stocarea energiei produse la puterea nominală a centralei timp de 12 minute).